Tim

Projektni tim je sačinjen od vodećih istraživača sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, koji je u okviru projekta tehnološkog razvoja TR32035 „Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike“ realizovanog 2011-2019 kod MPNTR već postigao izuzetne rezultate u razvoju govornih tehnologija na ovim prostorima. Projekat AI-SPEAK zadire u paralingvističke aspekte govorne komunikacije čovek-mašina koje obuhvataju različite stilove govora i izražavanje emocija govornika, kako sa aspekta auditivnog tako i sa aspekta vizuelnog sadržaja.

Milan Sečujski je rukovodilac projekta AI-SPEAK i vodeći istraživač iz računarske lingvistike i obrade prirodnog govora sa preko 160 naučnih publikacija, koji je dao ključan doprinos razvoju govornih i jezičkih resursa za srpski i srodne jezike, kao i modelovanju intonacije. On je autor jedinog postojećeg morfološkog rečnika za srpski i hrvatski koji eksplicitno navode inflektivne oblike reči (preko 5 miliona oblika svaki), što čini osnovu svih aplikacija govornih tehnologija za ove dve standardne varijante srpskohrvatskog, i razvio je sistem za prozodijsku anotaciju (koji se koristi za struktuiranje govornog signala i označavanje prozodijskih događaja kao što su akcenti, završeci fraze i naglašavanje u rečenici). On je takođe predavač na kursevima "Mašinsko učenje 1" i "Mašinsko učenje 2" na dva programa osnovnih akademskih studija na FTN-UNS, kao i na kursu “Govorne tehnologije” na master akademskim studijama Energetike, elektronike i telekomunikacija na FTN-UNS.

Vlado Delić je predvodnik grupe za govorne tehnologije na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu, koja je posvećena razvoju govornih tehnologija preko 20 godina. On je glavni predavač na kursu Govorna komunikacija čovek-mašina na doktorskim studijamana FTN-UNS, i pod njegovim mentorstvomje više od 10 doktorskih teza iz ove oblasti je pripremljeno i objavljeno, uključujući i doktorske teze članova projektnog tima Milana Sečujskog, Branislava Popovića i Siniše Suzića.

Branislav Popović je vodeći istraživač i najmlađi doktor nauka na FTN-UNS sa preko 80 publikacija iz oblasti govornih tehnologija, uključujući akustičko i jezičko modelovanje (doktorska disertacija: “Hijerarhijsko klasterovanje modela Gausovih smeša u aplikacijama za kontinualno prepoznavanje govora”, pod mentorstvom prof. Vlada Delića, 2012). Bio je takođe glavni predavač na kursu "Veštačka inteligencija" na Fakultetu informacionih tehnologija, kao i Fakultetu za matematiku i računarske nauke Alfa BK Univerziteta u Beogradu, kao i predavač na kursu “Govorne tehnologije” na master programu energetike, elektronike i telekomunikacija na FTN-UNS.

Lidija Krstanović je istraživač sa ekspertizom iz primenjene matematike, mašinskog učenja i obrade slike (doktorska disertacija: “Mera sličnosti između modela Gausovih smeša zasnovana na transformaciji prostora parametara”, 2017). Lidija Krstanović je takođe glavni predavač na kursu “Veštačka inteligencija” na programu master akademskih studija Animacije u inženjerstvu na FTN-UNS.

Nikola Simić je istraživač sa širokim iskustvom u oblasti kodovanja i metoda kompresije podataka (doktorska disertacija: “Projektovanje kvantizera u algoritmima za kompresiju signala”, 2019), kao i u oblasti digitalne obrade slike (učešće na međunarodnom HORIZON 2020 projektu iz oblasti analize audiovizuelne scene u pametnim gradovima (MARVEL)).

Nikša Jakovljević je istraživač sa širokim iskustvom kako u oblasti prepoznavanja govora (doktorska disertacija: “Primena retke reprezentacije na modelima Gausovih mešavina koje se koriste za automatsko prepoznavanje govora”, 2014), koju je uradio pod mentorstvom prof. dr Vlada Delića, tako i u oblasti obrade slike (učešće na HORIZON 2020 projektima iz oblasti analize audiovizuelne scene u pametnim gradovima (MARVEL) kao i obrade biomedicinske slike u cilju detekcije karcinoma (INCISIVE)).

Siniša Suzić je odbranio svoju doktorsku disertaciju 2019. godine, pod nazivom “Parametarska sinteza ekspresivnog govora”, pod mentorstvom prof. Vlada Delića. Poslednja njegova istraživanja, zajedno sa saradnicima prof. Milanom Sečujskim i Tijanom Nosek, rezultovala su sa 3 rada u internacionalnim časopisima i brojnim radovima na internacionalnim konferencijama, a koja se bave adaptacijom govornika/stila u sintezi govora zasnovanoj na neuralnim mrežama.

Tijana Nosek je istraživač sa izuzetno širokim iskustvom u oblasti sinteze govora, sa impresivnim naučno-istraživačkim rezultatima koji uključuju razvoj sintetizatora govora sa mogućnošću fleksibilne promene govornog stila, identiteta govornika, pa čak i jezika. Doktorsku disertaciju "Ekspresivni višejezični sintetizator govora" pripremila je pod mentorstvom prof. Milana Sečujskog i odbranila ju je 2023.

Vuk Stanojev je asistent-master, koji radi na istraživanjima u sklopu doktorskih akademskih studija pod mentorstvom prof. Milana Sečujskog, a u oblasti multimodalnih govornih tehnologija.