Branko Brkljač

Zvanje: Docent
Funkcija: Šef laboratorije SP&ML
Titula: Doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 102
Telefon: +381214854502
Konsultacije: pišite na: brkljacb _AT_ uns.ac.rs (zameniti „_AT_“ sa „@“)

Oblasti interesovanja

Kompjuterska vizija; daljinska detekcija; prepoznavanje oblika; obrada signala; analiza podataka; i drugo …

Radna biografija, FTN

Državljanin R. Srbije, rođen u Beogradu 1986. Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je 2009. god. u okviru studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije (diploma br. 012-B-37/E). Master studije na istom studijskom programu završio je 2010. god. (diploma br. 012-МС-66/Е). U oktobru 2017. god. odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Prepoznavanje oblika sa retkom reprezentacijom kovarijansnih matrica i kovarijansnih deskriptora”. Kao istraživač saradnik radio je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: III-43002 („Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje biosistemima“) i III-44003 („Integrisani sistem za detekciju i estimaciju razvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu“). „Telenor fondacija“ mu je 2010. god. dodelila nagradu „Prof. dr Ilija Stojanović“, u kategoriji najboljeg studentskog rada. Na osnovu sačinjenog predloga istraživanja, 2012. god. je od američke kompanije NVIDIA dobio podršku istraživanjima u vidu donacije tehničke opreme. Bio je stipendista DAAD, „state of Exit“ fondacije, Ministarstva prosvete R. Srbije, Ministarstva omladine i sporta, i Republičke fondacije za razvoj umetničkog i naučnog podmlatka. Aktivno je doprineo razvoju BioSense centra na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i osnivanju BioSense instituta. Od 2012. godine, a naročito od 2015, u okviru Katedre za telekomunikacije i obradu signala učestvovao je u izvođenju i pripremi nastave na auditornim i laboratorijskim vežbama iz predmeta: Prepoznavanje oblika (EK463 i EK412), Digitalna obrada slike (F403 i EK421), Kompjuterska vizija (EK313) i Osnovi mašinske vizije (H1420), a koji su realizovani na osnovnim i master akademskim studijama u okviru studijskih programa: „Energetika, elektronika i telekomunikacije“, „Grafičko inženjerstvo i dizajn“, „Animacija u inženjerstvu“, „Mehatronika, robotika i automatizacija“ i „Biomedicinsko inženjerstvo“. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izabran je u januaru 2016. godine. Od 2018. godine zaposlen je kao nastavnik u zvanju docenta. Trenutno u svojstvu nastavnika učestvuje u izvođenju više predmeta na nekoliko studijskih programa različitih nivoa: Kompjuterska vizija – EK522; Mašinska vizija – EAI021; Osnovi mašinske vizije – H1420; Digitalna obrada slike u animacijama – EK421Z; Obrada slike i videa za autnomnu vožnju – EMS215; Video tehnologije – EOS338; Multimodalna percepcija čoveka i mašine – EAI042. Učestvovao je u realizaciji više međunarodnih projekata (QOSTREAM, InnoSense, BalkanGeoNet, RemSiS, BENEFIT, HARMONIC, BIG-SKY-EARTH) i angažovan je kao recenzent za više međunarodnih časopisa. Član radne grupe “Instrumentation and Future Technologies Technical Committee”, IFT_link. Govori srpski, engleski i služi se nemačkim jezikom. Više detalja i zanimljivijih pojedinosti dostupno na zahtev.

Međunarodni projekti koji su u toku – “reklama”

Cilj SMART4ALL (2020-2023) projekta (Selfsustained cross border customized Cyberphysical System Experiments for capacity building among European stakeholders) je podsticanje transfera tehnologije između partnera iz akademske zajednice i različitih industrija koje se oslanjaju na digitalne tehnologije i internet stvari. U tom procesu od posebnog interesa je uspostavljanje saradnje između institucija koje se nalaze u različitim državama i podsticanje inovacija na prostoru jugoistočne Evrope. Projekat traje tri godine i sastoji se od nekoliko radnih grupa, među kojima je i „Grupa za digitalnu poljoprivredu“ u kojoj učestvuje i Fakultet tehničkih nauka. Realizacija projekta će obuhvatiti različite vrste internih i eksternih eksperimenata i implementaciju alata, usluga i platformi zasnovanih na otvorenim tehnologijama. Tu spadaju i alati i rešenja iz domena kompjuterske vizije i njihove primene u razvoju novih platformi za digitalnu poljoprivredu. Krajnji rezultat projekta će biti novi proizvodi i poslovne ideje koje će naći primenu u rešenjima industrijskih partnera i učesnika projekta. Projekat je deo H2020 programa „INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT), Innovation Actions Smart Anything Everywhere (SAE)“. Grant agreement ID: 872614; član tima FTN i kontakt osoba na KTIOS: dr Branko Brkljač, doc. Više informacija o projektu na: https://smart4all-project.eu/.

SENSECO (2018-2022) projekat (Optical synergies for spatiotemporal SENsing of Scalable ECOphysiological traits) ima za cilj da omogući usaglašavanje praksi merenja eko-fizioloških parametara vegetacije korišćenjem optičkog osmatranja Zemljine površine iz satelita, pri čemu će biti razmatrani multispektralni senzori sa različitim prostornim i spektralnim karakteristikama. Formiranjem mreže stručnjaka biće omogućen prenos i razmena znanja koja se tiču interpretacije i korišćenja optičkih merenja sa Sentinel 2, Sentinel 3 satelita i budućih FLEX platformi u evropskom kontekstu. Planirana FLEX satelitska misija će omogućiti kvantifikaciju fotosintetičke aktivnosti vegetacije kroz merenje fluorescencije hlorofila izazvane sunčevim zračenjem – objedinjavanjem takvih merenja sa komplementarnim izvorima informacija kao što su multispektralna i termalna merenja sa Sentinel-3 satelita koji će Zemlju snimati zajedno u tandemu sa planiranim FLEX. Kombinovanjem sa podacima prikupljenim na terenu, korišćenjem bespilotnih letelica i mernih sondi, stvoriće se mogućnosti za razvoj novih algoritama i tehnika za analizu podataka koje će naći svoje primene u različitim domenima. Stoga je jedan od osnovnih zadataka projekta da se dodatno razviju i unaprede mogućnosti interpretacije multi-senzorskih optičkih merenja na različitim prostornim i vremenskim razmerama i predlože objedinjeni protokoli za njihovo korišćenje. Projekat se realizuje u okviru COST (European Cooperation in Science and Technology) akcije CA17134 predvođene sa Luxembourg institute of science and technology. Kontakt osoba na FTN i nacionalni predstavnik Republike Srbije u upravljačkom komitetu COST akcije CA17134 je član KTIOS dr Branko Brkljač, doc. Više informacija o projektu na: https://www.senseco.eu/


Šta je “veštačka inteligencija” – kako to drugi vide

AI WATCH. Defining Artificial Intelligence: Towards an operational definition and taxonomy of artificial intelligence (2020)
China AI Development Report (2018)
American AI Initiative: One year annual report (2020)