Milan Sečujski

Zvanje: Redovni profesor
Funkcija: Rukovodilac osnovnih akademskih studija EET
Titula: Doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 123
E-mail: secujski@uns.ac.rs
Konsultacije: Online po dogovoru, a u redovnim okolnostima utorkom od 14 do 16.

Oblasti interesovanja

Digitalna obrada govora, sinteza govora na osnovu teksta, prepoznavanje govora; mašinsko učenje; obrada prirodnog jezika (natural language processing – NLP), računarska lingvistika

Biografija

Milan Sečujski rođen je 1975. u Novom Sadu, gde je 1994. godine završio Srednju prirodno-matematičku gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj”, a 1999. i Fakultet tehničkih nauka, na kom je više puta bio nagrađivan kao najbolji student Fakulteta. Diplomirao je na elektrotehničkom odseku, na smeru telekomunikacije, na problemu automatske sinteze govora na osnovu teksta. Odmah je počeo da radi u nastavi na predmetima iz oblasti telekomunikacija, a paralelno je pohađao poslediplomske studije na FTN, gde je i magistrirao 2002, a potom bio izabran u zvanje asistenta. Na Katedri za telekomunikacije učestvuje u radu AlfaNum tima, posvećenog istraživanjima i razvoju u oblasti govornih tehnologija na srpskom jeziku – automatskog prepoznavanja govora i sinteze govora na osnovu teksta. Ovaj tim je u svojoj oblasti ostvario do sada najbolje rezultate za ijedan južnoslovenski jezik. Projekti na bazi govornih tehnologija razvijenih na projektu AlfaNum privlače pažnju javnosti i promovisani su u nizu prezentacija i medijskih publikacija širom prostora bivše Jugoslavije, a praćeni su i nizom naučnih radova u časopisima i domaćim i stranim konferencijama. Milan Sečujski nalazi se na čelu dela tima koji se bavi problemom sinteze govora na osnovu teksta, i u okviru svog magistarskog rada realizovao je sistem koji omogućuje sintezu govora koji je izuzetno razumljiv i zvuči daleko prirodnije nego što su to dosadašnji sintetizatori uspevali da postignu. Ovo je bilo moguće zahvaljujući sistemu za automatsko generisanje prozodijskih obeležja govora, opisanom u magistarskom radu “Prozodijski elementi u sintezi govora na srpskom jeziku”, za koji je Milan Sečujski nagrađen Pupinovom nagradom Matice Srpske 2004. Pored toga, sintetizator govora za slepe anReader zasnovan na tom sistemu nagrađen je Plaketom društva za informatiku Srbije za najbolji razvijen i primenjen informatički proizvod u Srbiji u 2004. godini, a primeri sinteze govora na srpskom sada se mogu čuti i na web stranicama FTN, kroz uslugu “Čitaj mi”, prvenstveno namenjenu studentima oštećenog vida. Milan Sečujski je decembra 2009. odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Automatska morfološka analiza tekstova na srpskom jeziku”, 2010. je izabran u zvanje docenta, 2016. u zvanje vanrednog profesora, a 2021. u zvanje redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.