Nikša Jakovljević

Zvanje: Vanredni profesor
Funkcija: Šef laboratorije AST
Titula: Doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 123
Telefon: +38163606472
E-mail: jakovnik@uns.ac.rs
Internet prezentacija: https://www.researchgate.net/profile/Niksa-Jakovljevic
Konsultacije: Po dogovoru

Oblasati interesovanja

Obrada audio signala, Prepoznavanje govora i govornika, Retka reprezentacija signala, Imaging u medicini, Duboko učenje i grafovi

Biografija

Nikša Jakovljević je diplomirao (s prosekom 9.79, 2002.), magistrirao (s prosekom 10.00, 2009.) i doktorirao (2014.) na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (FTN). Teme završnih radova su bile vezane za obradu govornih signala i to diplomskog „Prepozanvanje govornika“, maistarskog „Primena normalizacije vokalnog trakta u cilju unapređenja performansi sistema za automatsko prepoznavanje govora“ i doktorskog „Primena retke reprezentacije na modelima Gausovih mešavina koji se koriste za automatsko prepoznavanje govora“.

Po diplomiranju na FTN-u radi kao razvojni inžinjer na projektu AlfaNum i učestvuje u izvođenju vežbi na predmetima Digitalna obrada signala i Akustika i obrada audio signala. Od novembra 2005. u zvanju asistenta pripravnika, a od oktobra 2009. u zvanju asistenta je angažovan na više predmeta između ostalih: Digitalna obrada signala, Digitalni filtri, Digitalna obrada audio signala, Analiza telekomunikacionih signala, Analiza telekomunikacionih sistema, Telekomunikacioni signali i sistemi. Od oktobra 2014. u zvanju docenta, a potomo od oktobra 2019. u zvanju vanrednog profesora drži predavanja na predmetima Digitalni filtri, Digitalna obrada audio signala, Telekomunikacioni sistemi i signali, Komunikacioni sistemi i Osnovi telekomunikacija. U istom tom periodu angažovan je kao asistent na predmetima: Digitalna obrada signala, Analiza vremenskih nizova podataka i Analiza telekomunikacionih signala, Analiza telekomunikacionih sistema, Telekomunikacioni signali i sistemi. Na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na usmerenju Data Science drži predmet Audio, Speech and Language Processing.

Učestvovao je u realizaciji nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata u vezi sa razvojem govornih tehnologija od kojih se izdvajaju sledeći: Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike (TR32035), Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene (III47020), Cross Modal Analysis of Verbal and Non-Verbal Communication, TExt-to-Speech Technology for Embedded Devices, Govorna komunikacija čovek-mašina, itd. Do sada publikovao 7 radova u međunarodnim časopisima, 2 rada u domaćim časopisima, 38 radova na međunarodnim konferencijama i 38 radova na domaćim konferencijama. Pored radova koautor je Zbirke zadataka iz digitalne obrade signala kao i Praktikuma za laboratorijske vežbe iz Digitalne obrade signala. Koautor je više tehničkih rešenja kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, od kojih se posebno izdvajaju sledeći: Skup modula i procedura za visokokvalitetnu anotaciju govornih baza podataka, Alat za dekompoziciju govornog signala na osnovu modela pobuda filtar, Govorni portal za slepe i slabovide Kontakt i Audio biblioteka za slepe i slabovide.

Predmeti (trenutno aktivni):

Nastavnik

Digitalni filtri (OAS E1 3. god.)
Digitalna obrada audio signala (OAS E1 4. god.)
Osnovi telekomunikacija (OSS ET 1. god.)
Izabrana poglavlja iz digitalne obrade signala (MS OS 1. god.)
Audio, Speech and Language Processing (PMF MS AM-DS 2. god)

Asistent

Digitalna obrada signala (OAS E1 2. god.)
Obrada vremenskih nizova podataka (OAS II 3. god.)

Najnovije publikacije:

Spisak svih radova dostupan na Kartonu naučnog radnika – unosom APVNT broja 2436

Interesantni linkovi: