COST CA19136 NET4Age-Friendly

Vrsta projekta: Međunarodni

Period realizacije: 2020-2024

Rukovodilac: prof. dr Tatjana Lončar Turukalo

Web sajt: https://www.net4age.eu

International Interdisciplinary Network On Health and Wellbeing In An Age-Friendly Digital World, To Promote Social Inclusion, Independent Living And Active And Healthy Ageing In Society

Glavni cilj NET4Age-Friendly je uspostavljanje međunarodne i interdisciplinarne mreže istraživača iz raznih sektora radi jačanja svesti i podrške stvaranju i primeni pametnih i zdravih okruženja za sadašnje i buduće generacije.

NET4Age-Friendly ima za cilj prevazilaženje fragmentacije i kritičnih nedostataka na konceptualnom i inovativnom nivou u domenu razvoja pametnih i održivih okruženja za starije generacije koji bi pružili neophodan kvalitet života, ali i odgovore na zahteve sve starijeg evropskog stanovništva. Pametna okruženja, bežične senzorske mreže i kontinuirani neinvazivni monitoring su oblasti od interesa za Katedru za telekomunikacije i obradu signala.