Upis IKT i OS

Značaj Informaciono-komunikacionih tehnologija…

Telekomunikacioni sistemi današnjice povezuju celu planetu i obezbeđuju dostupnost informaciono-komunikacionih servisa bilo kada i bilo gde. Telekomunikacije su doživele revoluciju u poslednjih 20 godina pojavom Interneta i mobilne telefonije. Ova tehnološka revolucija ne samo da još uvek traje, već u narednim godinama ima ambicije da potpuno promeni i automatizuje gotovo sve aspekte ljudskih aktivnosti: prvenstveno povezivanjem „svega“ na Internet u vidu Internet of Things (IoT) tehnologija, razvojem masovnih sistema za memorisanje (Cloud) i analizu ogromne i raznovrsne količine prikupljenih podataka (Big Data). Razvoj IoT i Cloud tehnologija osnova je za razvoj tzv. pametnih sistema u brojnim domenima ljudske aktivnosti. Pametni gradovi (Smart Cities) kroz koje se krećete pomoću pametnog saobraćaja (Smart Transportation), dobijate električnu energiju preko pametne električne mreže (Smart Grid), dok se vaše zdravlje kontinuirano nadgleda (Smart Health). Ovakav razvoj stavlja telekomunikacione sisteme u samo jezgro razvoja budućih inteligentnih okruženja, čineći razvoj IoT tehnologija i mobilnih ćelijskih sistema trenutno možda i najuzbudljivijim segmentima moderne tehnologije.

… i Obrade signala u svetu budućnosti

Mnoštvo signala koje se na ovaj način prenosi i prikuplja potrebno je analizirati kako bi se izdvojile i interpretirale korisne informacije i kako bi se obezbedio automatski kontinuirani nadzor u pomenutim pametnim sistemima. Obrada signala nudi uvid u nauku iza digitalnog sveta kroz znanja neophodna za izdvajanje, transformaciju i interpretaciju informacija. Od obrade digitalnog audio-signala, govora, slike i video-signala, ova oblast izučava pokretačku tehnologiju aplikacija koje svakodnevno koristimo. Algoritmi veštačke inteligencije i mašinskog učenja u sprezi sa obradom signala omogućuju tehnike kao što su automatsko prepoznavanje i sinteza govora, kompjuterska vizija, sistemi preporuke, sigurnosni sistemi za nadzor, analiza društvenih mreža i potpomognuta medicinska dijagnostika.

Teorijske osnove koje se prezentuju studentima… 

Na modulu informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala uče se osnove današnjih tehnologija koje omogućuju pouzdan prenos podataka sa najmanjim utroškom energije, sa što većim digitalnim protokom, što jeftinijim hardverom, i otporno na razne ometajuće faktore kao što su šum i interferencija. Koje su vrste komunikacionih mreža i kako se efikasno projektuju i unapređuju za podršku rastućim telekomunikacionim potrebama društva, još jedna je od oblasti koje se obrađuju na ovom modulu. U segmentu obrade i interpretacije informacija, pored osnovnih predmeta koji nude uvod u generisanje i osnovnu obradu digitalnih signala, nude se i specifična znanja za podršku raznim domenima primene kao što su obrada govora, audio i video signala, medicinskih i bioloških signala. Automatska interpretacija informacija neodvojivo je povezana sa oblastima veštačke inteligencije i algoritama mašinskog učenja, koje se detaljno izučavaju na našem programu kroz posebne predmete, ali i kroz atraktivne oblasti primene kao što su kompjuterska vizija, automatska analiza i sinteza govora, medicinska dijagnostika, kao i brojne druge.

Koji su nam alati neophodni za primenu teorijskih znanja?

Pored teorijskih osnova, koje studentima omogućuju brzu nadogradnju i sposobnost za praćenje novih trendova u ovim dinamičnim oblastima, već od druge godine studija insistira se na implementaciji naučenih algoritama, kao i na savladavanju neophodnih alata kao što su programski jezici C/C++, Java, Python i MATLAB, kroz odgovarajuće predmete.

Šta posle studija?

Firme i ustanove u Srbiji u kojima se naši studenti zapošljavaju su: Continental, 3Lateral, RT-RK, Cisco, Huawei, Ericsson, SAGA, DunavNet, Microsoft, BioSense Institut, PanonIT, Protech, NIS, AlfaNum, Zesium Mobile, A1, Telekom Srbija, Telenor, Pošta Srbije, SBB, Roaming Networks.