H2020 MARVEL

Vrsta projekta: Međunarodni

Period realizacije: 2021-2023

Budžet projekta: € 5 998 086,25 (FTN € 301.301)

Rukovodilac: prof. dr Dragana Bajović

Web sajt: https://cordis.europa.eu/project/id/957337

Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments

Pametni gradovi predstavljaju viziju komfornog i potpuno bezbednog životnog okruženja kojim se na efikasan način upravlja uz pomoć najmodernijih informaciono-komunikacionih tehnologija. Da bi se ostvario pun potencijal ovog koncepta, potrebno je u jedinstven sistem uvezati i orkestrirati mnoštvo različitih vrsta senzora i mnoštvo različitih algoritama obrade podataka, kako bi se u realnom vremenu donosile optimalne automatizovane odluke – optimalno preusmeravanje saobraćaja u slučaju sobraćajnih nezgoda, automatska regulacija uličnog osvetljenja, aktivacija alarma u situacijama ugrožene bezbednosti ljudi, i brojne druge. EU H2020 Research and Innovation projekat MARVEL “Multimodal extreme scale analytics for smart cities environments” okuplja 17 partnera širom Evrope u cilju adresiranja izazova obrade podataka različitih modaliteta velikog obima u pametnim gradovima (audio, video, tekst, geolokacijski podaci, itd.). Konkretni tehnički izazovi kojima će se MARVEL baviti su: sinhrona obrada multimodalnih audio-vizuelnih podataka, dizajn distribuiranih neuralnih mreža na edge-fog-cloud arhitekturama, dizajn komprimovanih neuralnih mreža za brzo odlučivanje na samim senzorima, i učenje nad osetljivim, geografski distribuiranim ili privatnim podacima (federated learning). Tehnologije razvijene u okviru projekta biće testirane na tri pilot sajta: Malta, Trento i Novi Sad, sa pažljivo dizajniranim eksperimentima motivisanim situacijama od interesa za pametne gradove. Podaci koji tokom eksperimenata budu generisani biće učinjeni javno dostupnim, uz primenu odgovarajućih mera zaštite ličnih podataka. U okviru projekta MARVEL Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu ima značajnu ulogu naučnog i tehničkog koordinatora.